Sr No. Name Designation
1. Dr. D.K Tripathi Patron
2. Abhishek T. Singh Chairman
3. Kiran v.Shewale Secretary
4. Pawan J. Gupta Treasurer
5. Sirshananda Panda Members
6. Dipali Patil Member
7. Manashi Biaidkar Member
8. Pawan Singh Member
9. Sapan V. Kumar Member


Alumni Meet: